Instrukcja postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego, zagrożenia wybuchem gazu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 117, poz. 984, z 2003r. Dz. U. Nr 52, poz. 452 i z 2004 r. Dz. U. Nr 96 poz.957)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów
  i gmin.

  

W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA:

 1. Pracownik szkoły lub uczeń, po stwierdzeniu zagrożenia zawiadamia o tym fakcie pracowników sekretariatu.
 2.  Pracownicy sekretariatu zawiadamiają o zagrożeniu dyrektora szkoły (w wypadku nieobecności dyrektora jego zastępcę) oraz koordynatora BHP p. Magdalenę Kulkę.  Dyrektor (w wypadku nieobecności dyrektora jego zastępca)  po rozpoznaniu zagrożenia zarządza ewakuację uczniów  i pracowników z budynku szkoły oraz  kieruje akcją.
 3. Pracownicy sekretariatu informują odpowiednie służby o zagrożeniu (straż pożarną, policję, pogotowie), podają swoje imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres szkoły.
 4. Wyznaczeni pracownicy szkoły natychmiast otwierają drzwi ewakuacyjne i pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz, kierując ich do miejsca I etapu ewakuacji, którym jest boisko szkolne, w innym przypadku  (boisko szkolne zajęte przez pojazdy służb ratowniczych) kierujemy wszystkich do miejsca II etapu ewakuacji na plac przed Ośrodkiem  Kultury  przy ulicy Mickiewicza w Brzeszczach.

 

OGŁOSZENIE I ODWOŁANIE ALARMU

 1. Alarm jest ogłaszany na terenie budynku szkolnego przez przerywany dźwięk dzwonka elektrycznego trwającego 2 minuty. W przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji powtarzany jest słowny komunikat. Treść tego komunikatu może być następująca:

„Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm przeciwpożarowy (inny) dla uczniów oraz pracowników szkoły i proszę o natychmiastowe opuszczenie pomieszczeń i udanie się w rejony ewakuacji właściwe dla poszczególnych klas”.

 1. Odwołanie alarmu sygnalizuje się jednym długim dzwonkiem trwającym 2 minuty.

 

DROGI I PUNKTY EWAKUACYJNE

 1. Opuszczając budynek należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących
  o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych ze szkoły (strzałki na ścianach).

strzala.png

 1. W trakcie opuszczania budynku należy zadbać, o sprawne i szybkie przemieszczanie się uczniów w kierunku wyjść ewakuacyjnych, w miarę możliwości prawą stroną klatki schodowej – umożliwi to swobodne poruszanie się po kondygnacjach służbom ratunkowym np. straż pożarna z wężami gaśniczymi.
 2. W razie ewakuacji jest bezwzględny zakaz schodzenia do szatni np. celem zabrania odzieży!
 1. Ewakuacja odbywa się w następujący sposób i kolejności:

Sutereny:

Uczniowie uczący się w salach nr 18, 19 wraz z nauczycielami, przebywający w jadalni, pracownicy kuchni,   konserwatorzy, wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr 5 - wyjście przez kuchnię.

Pawilon  A- dół:

Uczniowie uczący się w salach nr 1, 2, 3 wraz z nauczycielami oraz pracownicy przebywający w sekretariacie, gabinecie dyrektora, wicedyrektora, w gabinecie pielęgniarki, toalecie dla nauczycieli wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr  1 - wyjście główne.

Pawilon  A- góra:

Uczniowie uczący się w salach nr  4, 5, 6,  7,  8  wraz z nauczycielami oraz  pedagog szkolny, nauczyciele i uczniowie świetlicy,   wychodzą wyjściem ewakuacyjnym  nr 2 – wyjście na dziedziniec  od strony sekretariatu.

Pawilon  C:

Uczniowie  świetlicy,  sali katechetycznej wraz z nauczycielami wychodzą wyjściem ewakuacyjnym  nr 2 – wyjście na dziedziniec  od strony sekretariatu.

Pawilon  B- góra:

Uczniowie uczący się w salach nr  13, 14, 15, 16, 17  wraz z nauczycielami oraz pracownicy przebywający w pokoju nauczycielskim, małej świetlicy, bibliotece  wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr  3  – wyjście na dziedziniec  od strony pokoju nauczycielskiego.

Pawilon  B- dół:

Uczniowie uczący się w salach nr  9, 10, 11, 12, sali gimnastycznej  wraz z nauczycielami wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr  4  – wyjście przewiązką   od strony sali gimnastycznej

 1. Pierwszym miejscem zbiórki  jest  boisko szkolne, a drugim miejscem zbiórki jest plac przed Ośrodkiem  Kultury  przy ulicy Mickiewicza w Brzeszczach.

 

 OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 1. Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą.
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe.
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego. 
 4. Otworzyć wszystkie pomieszczenia gospodarcze.
 5. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby.
 6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań.
 7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki (boisko szkolne).
 8. W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki.
 9. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.
 10. Klucze do pomieszczeń gospodarczych znajdują się na portierni.

 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE BUDYNKU SZKOŁY OPUSZCZAJĄ POMIESZCZENIA I BUDYNEK ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI USTALENIAMI:

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali nakazuje uczniom opuścić salę i budynek szkoły informując o kierunku ewakuacji (zgodnie ze schematem dróg ewakuacji).
 2.  Nauczyciel wyłącza komputer i zasilanie, gasi światło. Pozostawia otwarte pomieszczenie do dyspozycji służb ratowniczych.
 3.  Po zabraniu rzeczy podręcznych uczniowie w zwartej kolumnie, szybkim krokiem, opuszczają salę lekcyjną i budynek szkoły pod kierunkiem i opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali. Grupę prowadzi uczeń wyznaczony przez nauczyciela. Nauczyciel idzie ostatni zabierając ze sobą dziennik lekcyjny.
 4.  Przemieszczanie się w kierunku wyjść ewakuacyjnych odbywa się prawą stroną korytarzy
  i klatek schodowych.
 5. Nauczyciele mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia porządku w czasie ewakuacji. Zabrania się biec i zmieniać ustalony dla danej sali kierunek ewakuacji.
 6.  Pracownicy administracji i obsługi pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu ewakuacji
  i opuszczają budynek szkoły jako ostatni. Na zewnątrz budynku przebywają w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza służbami ratowniczymi.

 

 NA MIEJSCU EWAKUACJI:

 1. Po wyjściu z budynku szkolnego, uczniowie pod opieką nauczycieli gromadzą się
  w miejscu ewakuacji - nauczyciel dokładnie sprawdza obecność uczniów danej klasy
  i stwierdza, czy wszyscy uczniowie obecni na jego lekcji opuścili budynek
  i znajdują się w rejonie ewakuacji.
 2. Po sprawdzeniu obecności uczniów nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp. Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy doraźnej.
 3. Następnie nauczyciel przekazuje wicedyrektorowi (w wypadku nieobecności wicedyrektora,  koordynatorowi BHP)  informację o zakończeniu ewakuacji danej klasy, podając w kolejności: oznaczenie klasy, liczbę uczniów obecnych na danej lekcji – stwierdzenie ewakuowania się wszystkich uczniów lub ewentualnie nieobecnych.
 4. Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców. Wskazana jest pełna informacja o tym zdarzeniu
  w dzienniku lekcyjnym.
 5. Pracownicy administracji i obsługi zgłaszają swoją obecność wicedyrektorowi w miejscu zbiórki (w razie nieobecności wicedyrektora, koordynatorowi BHP)
 6. Dalsze decyzje podejmuje dyrektor szkoły po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami (Państwowa Straż Pożarna, Policja).

 PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

Dyrektor (w wypadku nieobecności dyrektora jego zastępca):

 1. Podejmuje decyzję o ewakuacji /pełna lub częściowa/ i nadzoruje przebieg ewakuacji.
 2. Uruchamia procedurę ewakuacyjną przy pomocy radiowęzła.
 3. Nadzoruje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 4. Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej, i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych.
 5. Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych.
 6. Zarządza ewakuację samochodów.
 7. Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.
 8. Po wyprowadzeniu uczniów i opuszczeniu budynku szkoły przez wszystkie osoby, dyrektor wyznacza co najmniej dwóch najsprawniejszych pracowników do sprawdzenia wszystkich pomieszczeń szkoły.
 9. Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./
 10. Kieruje akcją ewakuacyjną i ratowniczą do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Przekazuje przybyłemu na miejsce dowódcy akcji ratowniczo –gaśniczej następujące informacje:
  • czy wszystkie osoby opuściły budynek szkolny;
 • wyłączeniu głównego zasilania elektrycznego, (w przypadku nie wyłączenia zasilania  

     przekazuje informację o usytuowaniu głównego wyłącznika);

 • źródle zagrożenia i jego rodzaju.
 1. Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.

Pracownicy sekretariatu:

 1. Zgodnie z decyzją dyrektora (w wypadku nieobecności dyrektora jego zastępcy) informują o zagrożeniu odpowiednie służby.

Numery alarmowe:

 • Państwowa Straż Pożarna –tel. 998,
 • Pogotowie Ratunkowe –tel. 999,
 • Policja – tel. 997,
 • Pogotowie gazowe –tel. 992
 • Pogotowie energetyczne –tel. 991
 • Telefon alarmowy 112
 1.  Nadzorują zabezpieczenie dokumentacji szkoły, ewakuację ważnego mienia, urządzeń, pieczęci i kasy.
 2. Otwierają drzwi archiwum.
 3.  Pomagają w czasie ewakuacji pełniąc przy drzwiach dyżur do momentu opuszczenia szkoły przez dyrektora.

Nauczyciel -  sprawujący opiekę

 1. Sprawuje opiekę tylko nad klasą (grupą),  z którą prowadzi zajęcia lub z klasą, z którą rozpoczyna zajęcia – jeśli ewakuacji odbywa się w trakcie przerwy.
 2. Ogłasza alarm dla uczniów klasy, przeciwdziała wszelkim objawom paniki,  informuje  
  o miejscu zbiórki dla danej klasy, nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych.
 3. Nakazuje zabranie tylko osobistych rzeczy, zabiera dziennik lekcyjny ze sobą.
 4. Przelicza uczniów i kieruje do wyjść ewakuacyjnych zgodnie ze schematem dróg ewakuacyjnych.
 5. Wychodzi z sali jako ostatni, pozostawia otwarte drzwi.
 6. Na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność uczniów,  składa meldunek wicedyrektorowi (w przypadku nieobecności wicedyrektora,  koordynatorowi BHP).
  W przypadku braku ucznia, natychmiast zgłasza  ten fakt najbliższemu przedstawicielowi służb ratowniczych.
 7. W przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, należy  doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować dyrektora szkoły, udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.
 8. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami przebywa do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.

Nauczyciel – nie sprawujący opieki

 1. Wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść.
 2. Kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać ludzie np. toalety.
 3. W miarę potrzeb i możliwości  zabiera ze sobą dokumentację szkolną np. dzienniki
  z pokoju nauczycielskiego.
 4. Kieruje ruchem osób opuszczających budynek, ze szczególnym uwzględnieniem, aby przebiegał bezpośrednio w kierunku wyjść ewakuacyjnych.

 Pielęgniarka szkolna

 1. W zależności od zagrożenia prowadzi punkt pomocy przedmedycznej na miejscu zbiórki.
 2. Zabiera ze sobą niezbędną ilość środków i materiałów medycznych.

Pracownicy obsługi

 1. Informację o zagrożeniu natychmiast przekazują do sekretariatu szkoły osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika szkoły.
 2. Woźna po otrzymaniu komunikatu o ewakuacji uruchamia sygnał alarmowy, otwiera drzwi ewakuacyjne  na pawilonie  C, drzwi w przewiązce k/sali gimnastycznej oraz magazyn
  z mlekiem, zapewnia drożność drogi pożarowej oraz składa meldunek osobie kierującej ewakuacją o wykonaniu zadania.
 3. Konserwator otwiera drzwi ewakuacyjne przy kuchni, wyłącza główny wyłącznik prądu
  i gazu, podejmuje działania ratowniczo – gaśnicze przy użyciu gaśnic proszkowych
  i hydrantów wewnętrznych do czasu przybycia jednostek ratowniczych.
 4. Sprzątaczki otwierają pomieszczenia gospodarcze, sprawdzają, czy
  w toaletach, klasach, szatniach, przebieralni i na korytarzach nie pozostała jakaś osoba.
 5. Woźna po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu ewakuacji odwołuje alarm jednym długim dzwonkiem trwającym 2 minuty.

Zatwierdzono na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 7.12.2016 r.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 8.12.2016 r.