PROCEDURA PRZYDZIELANIA I ORGANIZOWANIA ZASTĘPSTW
DORAŹNYCH ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI

 Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379 z późn. zm.) 

Cel procedury:

 Systematyczne organizowanie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zapewnienie uczniom właściwej opieki oraz nieprzerwanej realizacji treści programowych  z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

   Osoby, których procedura dotyczy:

             Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

 Przepisy ogólne:

 1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa w myśl art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 
 2. Zastępstwa doraźne przydziela się w sytuacji krótkotrwałej nieobecności nauczyciela  z powodu choroby, zdarzenia losowego, wyjazdu/wyjścia służbowego, dnia wolnego na opiekę nad zdrowym  dzieckiem lub urlopu bezpłatnego. 
 3. Godziny zastępstw doraźnych przydziela dyrektor szkoły/wicedyrektor, który sprawuje nadzór nad ich organizacją i rozliczaniem. 
 4. Dyrektor/wicedyrektor, wykonując swoje obowiązki w zakresie właściwej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, ma prawo: 
  1. a) przydzielić godzinę - zastępstwo doraźne w czasie „okienka” nauczyciela, 
  2. b) przydzielić zastępstwo doraźne w dniach, kiedy nauczyciel nie realizuje swoich planowych zajęć, ale jest do nich w gotowości (np. wtedy, gdy jego uczniowie przebywają na wycieczce, zdają zewnętrzne egzaminy, w czasie dodatkowych dni wolnych

wyznaczonych przez dyrektora itp.); 

 1. c) przydzielić zastępstwo doraźne przed zajęciami nauczyciela, 
 2. d) przydzielić zastępstwo doraźne po zakończonych zajęciach nauczyciela, 
 3. e) wezwać nauczyciela do realizacji zastępstwa doraźnego w dniu, w którym planowo nie odbywa lekcji,
 4. f) zwolnić grupę uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych,
 • informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana do wiadomości co najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć;
 • informacja o skróceniu lub odwołaniu zajęć będzie przekazywana wszystkim zainteresowanym w następującej formie:
  • dla nauczycieli  - na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
  • dla uczniów i rodziców - na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkolnym,
  • dla uczniów, rodziców i nauczycieli - na stronie internetowej szkoły w zakładce

"ZASTĘPSTWA" ,

 • wychowawcy klas 1-3 o planowanym skróceniu lub odwołaniu zajęć informują rodziców pisemnie poprzez zapis do zeszytu informacji.
 1. Przydzielając zastępstwa doraźne dyrektor/wicedyrektor uwzględnia w pierwszej kolejności konieczność zapewnienia uczniom właściwej opieki oraz w miarę możliwości - realizację treści nauczania danego przedmiotu. 

 Organizacja i przydział zastępstw doraźnych:

 Zastępstwo doraźne przydziela się:

  1. a) nauczycielowi tego samego lub pokrewnego przedmiotu, 
  2. b) wychowawcy klasy (lekcja wychowawcza), 
  3. c) nauczycielowi uczącemu w danej klasie (realizacja treści nauczania innego przedmiotu), 
  4. d) pedagogowi szkolnemu (zajęcia z zakresu profilaktyki, realizacja programu wychowawczego), 
  5. e) innym nauczycielom, w tym nauczycielowi bibliotekarzowi, nauczycielowi świetlicy,  o ile nie koliduje  to z ustalonym planem jego pracy. 
  6. f) w przypadku wyższej konieczności przydzielenia zastępstwa doraźnego nauczycielom,  o których mowa w pkt. 1 d i e, dopuszcza się możliwość przeniesienia realizacji     ich planowych zajęć na inne godziny tego samego lub innego dnia. Zmiana organizacyjna powinna być odpowiednio udokumentowana w dzienniku. 
 1. W uzasadnionych przypadkach zastępstwo doraźne może realizować dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora, wicedyrektora oraz wychowawców klas:

 1. Dyrektor/wicedyrektor jest zobowiązany do przydzielenia zastępstw doraźne za nieobecnego nauczyciela niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego nieobecności. 2. Przydzielenie zastępstwa doraźne następuje w formie pisemnej dyspozycji sporządzonej przez dyrektora/wicedyrektora, wywieszonej na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 
 2. Dyspozycja zawiera: datę, dzień tygodnia, nazwisko nauczyciela nieobecnego, klasę objętą  zastępstwem, wskazania, jakie zajęcia będą realizowane i które z nich są zastępstwami doraźnymi (płatnymi), a które zajęciami bezpłatnymi lub  dotyczą łączenia grup uczniów.
 3. Dyrektor/wicedyrektor jest odpowiedzialny za przydzielenie zastępstw dyżurów na przerwach międzylekcyjnych za nieobecnych nauczycieli. 
 4. Wychowawcy klas są bezpośrednio odpowiedzialni za monitorowanie sytuacji podczas nieobecności nauczycieli uczących w ich klasach oraz za kontakt z dyrektorem/ wicedyrektorem w sprawach związanych z zapewnienia uczniom opieki i zastępstw. 
 5. Wychowawcy klas są zobowiązani do wyznaczenia w swojej klasie ucznia odpowiedzialnego za powiadomienie dyrektora/wicedyrektora o nieobecności nauczyciela, jeśli jego nieobecność była niezgłoszona i klasa pozostaje bez opieki. Może to być: przewodniczący klasy, jego zastępca lub dyżurny. 

Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli:

 1.  Nauczyciel zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia dyrekcji szkoły o swojej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zdarzeniem losowym,  jeśli to jest możliwe  dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 7.40 w pierwszym dniu jej trwania, celem niezwłocznego przydzielenia zastępstw i zapewnienia opieki uczniom.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania dyrektora na piśmie, co najmniej tydzień wcześniej, o zaplanowanej nieobecności (wyjazd służbowy, udział w szkoleniu lub innych zajęciach związanych z doskonaleniem zawodowym, wycieczką klasową, opieką nad zdrowym dzieckiem, itp.). 
 3. W uzasadnionych dobrem uczniów przypadkach, dyrektor ma prawo odmówić wydania zgody na nieobecność nauczyciela z powyższych przyczyn jeśli uzna, że nie ma możliwości zapewnienia zastępstwa lub nieobecność nauczyciela znacząco zakłóci  pracę szkoły. 
 4. W przypadku zaplanowanej nieobecności nauczyciel powinien przygotować materiał do realizacji zastępstwa merytorycznego. 
 5. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela winien w dzienniku lekcyjnym dokonać wpisu w zakresie tematu lekcji, frekwencji uczniów, potwierdzić to podpisem. 
 6. Nauczyciel informację o przydzielonym zastępstwie  doraźnym powinien potwierdzić  również podpisem w Księdze zastępstw, niezwłocznie po przeprowadzeniu zajęć. 
 7. Odmowa realizacji zastępstwa doraźnego, może być potraktowane jako odmowa wykonania polecenia służbowego. 

Inne ustalenia:

 1.  Zastępstwa tzw. „koleżeńskie”, realizowane bez wiedzy i zgody dyrektora oraz nieudokumentowane, są niezgodne z prawem. 
 2. Nie przydziela się zastępstw doraźnych w przypadku krótkotrwałej nieobecności  nauczyciela bibliotekarza oraz pedagoga szkolnego. 
 3. W ramach realizowanego zastępstwa doraźnego nauczyciel może przeprowadzić zajęcia opiekuńcze na świeżym powietrzu (zabawy na dziedzińcu, spacer). 
 4. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą nauczyciela, w ramach zastępstw doraźnych dopuszcza się łączenia klas lub grup klasowych i międzyklasowych.
 5. Zgodnie z zapisami Statutu ZSP nr 5, dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub  z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
 6. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela, wynikającej np. z długotrwałego L4, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, itp. dyrekcja podejmuje decyzje o przydzieleniu zastępstwa stałego jednemu lub kilku nauczycielom w szkole, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 7. W przypadku gdy przydzielenie zastępstw stałych, o których mowa w pkt. 6 mogłoby znacznie skomplikować ustalony plan organizacji zajęć lekcyjnych, na czas nieobecności nauczyciela dyrekcja może zatrudnić nauczyciela spoza szkoły, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Zastępstwa organizuje się w formie:

 1. Nieodpłatnej godziny przepracowanej w ramach planowego czasu pracy nauczyciela (np. nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, pedagog szkolny);                                     
 2. Płatnej godziny ponadwymiarowej.