Cele i zadania świetlicy szkolnej:

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

    1) Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.

    2) Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

    3) Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

    4) Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

    5) Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

    6) Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

    7) Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

    8) Sprawują opiekę nad dożywieniem.

2. Do zadań świetlicy należy:

    1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

    2) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

    3) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

    4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

    5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

    6) rozwijanie samodzielności i samorządności;

    7) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

Założenia organizacyjne.

   1) Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie od 7.00 do 15.30

   2) Świetlica organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole ( Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, § 7. 1 )

   3) Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszenia.

Prawa uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

    1. prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

    2. korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

    3. wpływa na planowanie pracy w świetlicy; Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

    1. systematycznego udziału w zajęciach,

    2. powiadomienia wychowawcy świetlicy o każdorazowym wyjściu (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

    3. dbania o porządek i wystrój świetlicy,

    4. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

    5. kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, w trakcie pobytu na stołówce oraz respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

    6. przestrzegania regulaminu świetlicy.

    7. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.